Omega

Om Ohms lag

Av Bengt Lundberg. En tvåspråkig sida

Omega

About Ohm's Law

By  Bengt Lundberg. A bilingual page

Svenska/Swedish:
Ohms lag är den mest grundläggande fysiska lagen inom elläran. Den beskriver förhållandet mellan elektrisk spänning, elektriskt motstånd och elektrisk ström. Ohms lag kommer till användning i allt arbete med elektricitet.
Lagen är uppkallad efter den tyske fysikern Georg Simon Ohm (1789-1854). År 1827 tog han fram belägg för förhållandet mellan elektrisk spänning, ström och resistans.
Ohms lag säger att strömstyrkan (flödet av elektroner) är direkt proportionell mot en spänningsskillnad (potentialdifferens) och omvänt proportionell mot ledningens resistans (motstånd). Ett ohm är den resistans genom vilken en volt upprätthåller en ström på en ampere.
Spänningen betecknas U, strömmen I och resistansen R.

 U=I*R  I=U/R  R=U/I

Eftersom elektrisk effekt P, som mäts i Watt (W), är ett resultat av ström och spänning ger också Ohms lag:

P=I2*R  I=P/U  R=U2/P  U=P/I

English/Engelska:
Ohm's Law is the most basic law within electricity. It defines the relationships between voltage, electric current, and electric resistance.
Ohm's Law is useful in all kind of electronics and electric work.
The law is named after the German physicist Georg Simon Ohm (1789-1854). In the year 1827 he proved the relation between voltage, current, and resistance.
Ohm's Law states that the current (flow of electrons) is directly proportional to the voltage drop (potential difference) and inversely proportional to the conductors resistance. One ohm is the resistance value through which one volt will maintain a current of one ampere.
The voltage (electro motive force) is designated E (or V), the current I and the resistance R.

 E=I*R  I=E/R  R=E/I

Since electrical power P, measured in wattage or watts (W), is a result of current and voltage Ohm's Law also gives:

P=I2*R  I=P/E  R=E2/P  E=P/I

Kalkylator för Ohms lag  /  Ohm's Law calculator

Skriv in två värden:  /  Enter two values:

Volt  Volts
Ampere  Amperes
Ohm  Ohms
Watt  Watts

Tala om för en vän att
du har hittat en bra sida: